Agnieszka Szwejkowska - coach, trener biznesu, psycholog

AGNIESZKA SZWEJKOWSKAAgnieszka Szwejkowska.jpg

Coach, trener biznesu, psycholog.

Ukończyła psychologię zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także The Art & Science of Coaching w Erickson College International, Akademię Profesjonalnego Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia w Polskim Instytucie Psychologii Krótkoterminowej w Krakowie, wieloletnie szkolenia w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz Szkołę Liderów w Akademii TROP. Specjalizuje się w doskonaleniu kom­peten­cji komu­ni­ka­cyj­nych i efek­tyw­no­ści osobistej, budowaniu zespołów, roz­wiązywaniu kon­flik­tów, negocjacjach, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu czasem i motywowaniu. Prowadzi coaching dla kadry zarządzającej, zespołów oraz osób prywat­nych w obszarach: przy­wódz­two, zarządzanie karierą, suk­ces.

Jest eks­per­tem merytorycz­nym na Międzynarodowych Studiach Coachingu w Wyż­szej Szkole Zarzą­dza­nia im. B. Jań­skiego. Współ­pracując z Inicjatywą Firm Rodzin­nych i PARP, budowała projekt roz­woju firm rodzin­nych w Pol­sce. Kreowała metodologię wspar­cia firm rodzin­nych w Pol­sce. Współ­pracowała z Ban­kiem Światowym ucząc par­tycypacyj­nego zarzą­dza­nia w samorządach wojewódz­twa mazowiec­kiego. Inicjowała działania budujące kapitał spo­łeczny z wyko­rzy­sta­niem metod pracy grupowej. Prowadzi coaching dla prezesów i osób kluczowych z sektora MŚP. Ma za sobą wieloletnie doświadczenia w procesie wdrażania zmiany i innowacyjnych projektów szkoleniowych.

Od 1998 roku prowadzi własną działalność szkoleniową. Od wielu lat realizuje projekty szkoleniowe i coachingowe w zakresie kompetencji komunikacyjnych i liderskich, efektywności osobistej i zespołowej, budowaniu zespołów, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu czasem, motywowaniu, inteligencji emocjonalnej, obsłudze klienta. Przeprowadziła 10 000 godzin szkoleniowych, 500 godzin coachingowych. Wszystkie prowadzone szkolenia oparte są na najnowszych odkryciach dotyczących uczenia osób dorosłych. W pracy stosuje rozwiązania uwzględniające idee organizacji uczącej się, myślenie systemowe oraz innowacyjność.